Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
2 bài thơ
Tạo ngày 30/06/2014 11:24 bởi tôn tiền tử
Vương Uẩn Tú 王韞秀 là con gái của Hà Tây tiết độ sứ Vương Trung Tự 王忠嗣 (706-750), vợ của Tể tướng Nguyên Tải 元載 (?-777), thơ còn 3 bài.