Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (330 bài thơ)
- Đỗ Phủ (1458 bài thơ)
- Vương Duy (152 bài thơ)
- Vương Xương Linh (64 bài thơ)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài thơ)
Tạo ngày 01/07/2014 11:24 bởi tôn tiền tử
Vương Uẩn Tú 王韞秀 là con gái của Hà Tây tiết độ sứ Vương Trung Tự 王忠嗣 (706-750), vợ của Tể tướng Nguyên Tải 元載 (?-777), thơ còn 3 bài.