Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (330 bài thơ)
- Đỗ Phủ (1458 bài thơ)
- Vương Duy (152 bài thơ)
- Vương Xương Linh (64 bài thơ)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài thơ)
Tạo ngày 26/09/2008 09:54 bởi Vanachi
Độc Cô Cập 獨孤及 (725-777) tự Chí Chi 至之, người Lạc Dương, Hà Nam đời Đường. Mất cha từ nhỏ, được cháu của mẹ họ Tôn 孫 dạy dỗ, 7 tuổi thông "Hiếu kinh", sau đó học ngũ kinh, coi trọng nghĩa chứ không học câu cú và có chí lập thân hành đạo, dương danh hậu thế. Ngoài 20 tuổi, chơi qua Biện Châu (nay là Khai Phong, Hà Nam), Tống Châu (nay là Thương Khâu, Hà Nam), qua lại cùng Giả Chí 賈至, Cao Thích 高適. Năm Thiên Bảo thứ 13 (754), nhậm Hoa Âm uý. Khi có loạn An Lộc Sơn, ông lánh đi Giang Nam. Đến đời Đường Đại Tông, ông được vời về làm Tả thập di, từng làm Lễ bộ, Lại bộ viên ngoại lang, Hào Dự lưỡng châu thứ sử, là người liêm chính. Ông chết khi đang là Thường châu thứ sử, tên thuỵ là Hiến 憲.

Về văn chương, ông cùng Tiêu Dĩnh Sĩ 蕭穎士 tề danh. Ông lấy các kinh điển Nho gia làm phương hướng học t…