Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (329 bài thơ)
- Đỗ Phủ (1458 bài thơ)
- Vương Duy (152 bài thơ)
- Vương Xương Linh (64 bài thơ)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài thơ)
Tạo ngày 25/08/2016 06:32 bởi tôn tiền tử
Hoài Tố thiền sư 懷素禪師 (725-785) tự Tàng Chân 藏真, người Trường Sa, vốn họ Tiền 錢, là một tăng nhân, thư pháp gia xuất chúng đời Đường. Ông sở trường lối cuồng thảo.