Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (329 bài thơ)
- Đỗ Phủ (1458 bài thơ)
- Vương Duy (152 bài thơ)
- Vương Xương Linh (64 bài thơ)
- Mạnh Hạo Nhiên (40 bài thơ)
Tạo ngày 28/04/2014 15:36 bởi tôn tiền tử
Mạnh Vân Khanh 孟雲卿 (725-?) tự Thăng Chi 昇之, người Bình Xương (nay là huyện Thương Hà), đỗ tiến sĩ, làm Hiệu thư lang, bạn cùng Đỗ Phủ, Nguyên Kết. Đỗ Phủ có bài thơ "Thù Mạnh Vân Khanh" 酬孟雲卿.