Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Cố Huống (33 bài)
- Độc Cô Cập (5 bài)
- Hoài Tố thiền sư (1 bài)
- Dương Viêm (1 bài)
- Hàn Hoảng (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 29/04/2014 15:36 bởi tôn tiền tử
Mạnh Vân Khanh 孟雲卿 (725-?) tự Thăng Chi 昇之, người Bình Xương (nay là huyện Thương Hà), đỗ tiến sĩ, làm Hiệu thư lang, bạn cùng Đỗ Phủ, Nguyên Kết. Đỗ Phủ có bài thơ "Thù Mạnh Vân Khanh" 酬孟雲卿.