Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài thơ)
- Trần Tử Ngang (54 bài thơ)
- Lạc Tân Vương (9 bài thơ)
- Đỗ Thẩm Ngôn (14 bài thơ)
- Tống Chi Vấn (28 bài thơ)
Tạo ngày 01/01/2009 18:13 bởi hongha83
Lư Soạn 盧僎 người quê Lâm Chương (Hà Nam). Khoảng năm 707 thời Đường Trung Tông, từ chức Uý ở Văn Hỷ (Sơn Tây) thăng Tập hiền Viện học sĩ rồi Viên ngoại lang bộ lại. Trong Toàn Đường thi hiện còn 14 bài.

Nguồn: Đường thi một thuở/ NXB Văn hoá thông tin, 1999.