Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lý Hạ (64 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 23/09/2016 07:04 bởi tôn tiền tử
Đậu Mâu 竇牟 tự Di Chu 貽周, người Bình Lăng, Phù Phong, là con thứ của Đậu Thúc Hướng 竇叔向, em của Đậu Thường 竇常, đỗ tiến sĩ năm Trinh Nguyên thứ 2 (786), qua đời năm Trường Khánh thứ 2 (722). Ông có văn tập 10 quyển nhưng đã thất truyền, thơ còn 21 bài trong Toàn Đường thi.