Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)
- Quách Chấn (9 bài)
- Thôi Dung (4 bài)
- Trương Húc (4 bài)
- Hạ Tri Chương (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 16/08/2011 21:39 bởi hongha83
Lưu U Cầu 劉幽求 (655-715) không rõ tên tự, người Vũ Cường, Ký Châu. Khi Đường Duệ Tông Lý Đán còn tại vị, ông được bổ làm chức Thượng thư hữu thừa rồi chuyển sang làm Thượng thư Bộ Lại. Đầu niên hiệu Khai Nguyên, được đổi làm Thượng thư tả hữu bộc xạ rồi làm đến chức Tả thừa tướng. Về sau vì phẫn uất nên ông bị giáng xuống làm lính. Thơ hiện còn một bài.