Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (4 bài)
- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Bùi Hạnh Cẩn (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 22/08/2008 07:33 bởi Vanachi
Vương Chu 王周 người Phụng Hoá, Minh Châu (nay thuộc Chiết Giang), đỗ tiến sĩ năm Tường Phù thứ 5 (1012) đời vua Tống Chân Tông. Năm Càn Hưng thứ nhất (1022) ở Đại lý tự giúp Tri huyện Vô Tích. Năm Bảo Nguyên thứ 2 (1039) đời vua Nhân Tông, làm Ngu bộ viên ngoại lang Tri huyện Vô Tích. Trong năm Khánh Lịch làm Tri phủ Minh Châu, Phủ Châu. Năm Hoàng Hữu thứ 4 (1052) bãi quan, về Kinh Nam. Trước đây Vương Chu bị ngộ nhận là người đời Đường.