Ngoài màn mưa, phất phơ tơ liễu
Hoa dời cành từng phiến bay bay
Rượu vào xin hỏi câu này:
Vì ai xuân đến? Ai đày xuân đi?

tửu tận tình do tại