Nắng từ từ mờ tối,
Trời tràn ngập tuyết xuân.
Biết ông muốn say uống,
Nghĩ gặp để kết thân.

tửu tận tình do tại