Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Ngô Quân (1 bài)
- Lưu Ngôn Sử (2 bài)
- Lý Ích (36 bài)
- Lư Luân (16 bài)
- Hoài Hải thiền sư (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (2 bài)
Tạo ngày 29/06/2014 15:17 bởi tôn tiền tử
Trương Tiến 張荐 (744-804) tự Hiếu Cử 孝舉, người Thâm Châu (nay là huyện Thâm, tỉnh Hà Bắc), cháu của Trương Trạc 張鷟, làm Gián nghị đại phu, Bí thư thiếu giám đời Đường Đức Tông, từng đi sứ Thổ Phồn, thơ còn 3 bài.