Các bài thơ na ná nhịp điệu, ngôn từ của nhau. Đọc Chiều Xuân cảm nhận