Ấp Sài Tang có trên đồ bản
Núi quanh co trong sáng như tranh
Lư Châu cứ mãi ngóng quanh
Sau làn sương khói tàn canh ánh đèn

tửu tận tình do tại