Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (332 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (160 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/07/2016 23:26 bởi tôn tiền tử
Triệu Đông Hy 趙冬曦 người Cổ Thành, Định Châu đời Đường, trong năm Khai Nguyên làm cung phụng cho trung thư xá nhân, quốc tử tế tửu.