Phương Cán 方幹 tự Hùng Phi 雄飛, người Tân Định (nay là huyện Kiến Đức, tỉnh Chiết Giang). Ông thi tiến sĩ không đỗ, ban đầu yết kiến Tiền Đường thái thú Diêu Hợp 姚合, Hợp thấy ông tướng mạo thấp bé nên coi thường. Tới năm Hàm Thông, ông bất đắc chí bỏ đi Cối Kê, Giám Hồ, thái thú Vương Quy 王龜 thấy ông cương trực nên thu nạp chờ tiến cử nhưng không thành. Tuy chưa từng làm quan, nhưng thi tài của ông nổi tiếng đất Giang Nam.