Trên giấy tờ khôn tìm lý chủ,
Giải nỗi oan khi chửa thành ông.
Đem theo đàn, hạc, rượu nồng?
Chỉ còn cổ thụ bên hông nhà rừng.

tửu tận tình do tại