Ban đêm thấy hướng tây phát sáng
Như vành my cong ánh lạnh lùng
Lưỡi câu cá sợ đầm trong
Trên mây nhạn ngán cung giương nhắm mình
Ánh âm thầm xuyên mành châu ngọc
Trăng từ từ ló góc tường vôi
Đêm rằm dễ mến trên trời
Quế tiên thơm ngát rõ nơi trăng tròn.