Chẳng bằng ai khi trông lên trước
Nhưng ở quê tạm được tư lường
Lìa rừng hạc đậu đảo thường
Ve kêu kiệt sức tìm đường chuyển cây
Trăng lạnh lẽo chiếu ngay gối mệt
Suối nước trong ngồi rót rượu tràn
Công danh đường chẳng phẳng bằng
Giang Nam tối mộng, ngày rong chơi nhàn

tửu tận tình do tại