Trời chiều ải nổi bụi,
Giặc Hồ quấy mùa thu.
Quân Hán đội ngũ mười vạn,
Thuyền dóng ngất cao lầu.
Ai bảo ném roi qua được,
Nhớ buổi gươm huơ, máu chảy,
Mưa gió chúa giặc rầu.
Tô Tần hồi tuổi trẻ,
Vó ngựa áo điêu cầu.

Ta giờ già khụ,
Gãi tóc bạc,
Qua Dương Châu.
Đường quan mệt, sông ngòi lánh gót,
Vườn quất tay xới rào.
Hai vị khắp vùng nổi tiếng,
Sự nghiệp thi thư muôn quyển,
Thử bàn tính xem sao.
Hổ núi Nam không bắn,
Vẫn cứ được phong hầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.