Cung kiếm ra biên ải
Phấn bảng đạt bồng san
Được thời chẳng hao phí sức
Bại cũng cứ du nhiên
Vị tất cổ nhân đều phải
Vị tất nay đều sai hết
Thế sự mộc hầu quan
Lão Tử không phân biệt
Trong, ngoài với trung gian
Rượu nên uống
Thơ cứ vịnh
Kiếm đừng đàn
Ở đời hành lạc
Sao lại làm cho tóc chóng bạc
Đạt thời nha kỳ kim giáp
Cùng thời lừa gầy mũ rách
Chẳng kém cũng không hơn
Cuộc thế chỉ như vậy
Tự có biết điêu loan


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.