Mây trăng trời điều hành tứ cực
Đêm hay ngày rất mực khó lường
Sao đêm lấp lánh tây phương
Lúc này sáng sớm miền đông đang là
Biển sóng lớn chia ra ranh giới
Cây phù tang ở cuối góc trời
Thuận buồm xuôi gió trở lui
Xem ra cũng phải kéo dài cả năm.