Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (231 bài thơ)
- Đỗ Mục (116 bài thơ)
- Ôn Đình Quân (54 bài thơ)
- Vi Trang (52 bài thơ)
- Cao Biền (26 bài thơ)
Tạo ngày 10/10/2008 19:08 bởi hongha83
Lý Xương Phù 李昌符 tự Nham Mộng, không rõ năm sinh năm mất. Đỗ tiến sĩ đời Đường Hy Tông, niên hiệu Hàm Thông thứ 4. Giữ chức Thượng thư lang, Thiện bộ Viên ngoại lang. Thơ một quyển.