Trần Cảnh 陳景 (?-?) không rõ quê quán và năm sinh năm mất, đậu Hương cống (Cử nhân) niên hiệu Hồng Đức, làm Tri phủ (1470-1498), sau cáo quan về ở ẩn. Tác phẩm chép trong Hoàng Việt thi văn tuyển của Tồn Am Bùi Huy Bích.