Dữu Tín 庾信 (513-581) tự Tử Sơn 子山, người Tân Dã, Nam Dương đời Nam Bắc Triều (nay thuộc Tân Dã, Hà Nam), là con của văn nhân cung đình nhà Lương là Dữu Khiên Ngô 庾肩吾. Sử chép ông là người giỏi văn từ rất sớm, 15 tuổi đã soạn "Đông cung giảng độc" cho Chiêu Dương thái tử Tiêu Thống 蕭統, 19 tuổi soạn "Đông cung sao tuyển học sĩ" cho Lương Giản Văn Đế Tiêu Võng 蕭綱. Cha con ông ra vào cung đình, rất được sủng tín. Khi xảy ra loạn Hầu Cảnh 侯景, ông làm Kiến Khang lệnh, không đánh mà chạy đi Giang Lăng. Thời Lương Nguyên Đế Tiêu Dịch 蕭繹, ông phụng mệnh xuất sứ Tây Nguỵ. Trong thời gian này, Tây Nguỵ xuất binh xâm lược phía nam, uy hiếp Giang Lăng, giết Tiêu Dịch và chiếm nhà Lương. Dữu Tín do đó lưu lại Trường An, không thể về nam, sau đó trải qua đời Tây Nguỵ, Bắc Chu đều có từng làm quan, đến chức…