Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (274 bài thơ)
- Lý Hạ (60 bài thơ)
- Lưu Vũ Tích (106 bài thơ)
- Hàn Dũ (40 bài thơ)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài thơ)
Tạo ngày 06/12/2013 02:14 bởi Vanachi
Dương Lăng 楊凌 tự Cung Lý 恭履, làm quan tới chức Thị ngự sử. Thơ còn 20 bài, biên thành một quyển trong "Toàn Đường thi".