Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Tử Huy (4 bài)
- Hồ Thuyên (1 bài)
- Phùng Thì Hành (1 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Đàm Hoa thiền sư (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Nguyễn Hà (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 12/06/2008 09:48 bởi hongha83
Lưu Tử Vựng 劉子暈 (1101-1148) là nhà văn, nhà thơ, hiệu là Bình Sơn tiên sinh 屏山先生 người Sùng An, sinh vào năm đầu Kiến Trung Tĩnh Quốc (1101) đời Tống Huy Tông, mất vào năm Thiệu Hưng thứ 17 đời vua Cao Tông. Có trước tác Bình Sơn tập (20 quyển) lưu truyền hậu thế.