Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (41 bài thơ)
- Lục Du (100 bài thơ)
- Tân Khí Tật (42 bài thơ)
- Nguyên Hiếu Vấn (53 bài thơ)
- Nhạc Phi (6 bài thơ)
Tạo ngày 11/06/2008 09:48 bởi hongha83
Lưu Tử Vựng 劉子暈 (1101-1148) là nhà văn, nhà thơ, hiệu là Bình Sơn tiên sinh 屏山先生 người Sùng An, sinh vào năm đầu Kiến Trung Tĩnh Quốc (1101) đời Tống Huy Tông, mất vào năm Thiệu Hưng thứ 17 đời vua Cao Tông. Có trước tác Bình Sơn tập (20 quyển) lưu truyền hậu thế.