Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
5 bài thơ
Tạo ngày 11/10/2013 20:46 bởi Vanachi
Lưu Tử Huy 劉子翬 (1101-1147) tự Ngạn Xung 彦冲, người Sùng Yên (nay thuộc tỉnh Phúc Kiến), từng làm thông phán quận Hưng Hoá, sau lui về quê nhà ở Bình San dạy học, mọi người gọi là Bình San tiên sinh. Ông là nhà lý học thời đầu Nam Tống. Thơ ông biểu hiện tư tưởng lo nước, thương thời.