Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (335 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (162 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/06/2014 14:56 bởi tôn tiền tử
Thẩm Như Quân 沈如筠 người Cú Dung, Nhuận Châu, sống khoảng thời gian từ đời Võ Hậu tới Huyền Tông, làm Hoành Dương chủ bạ, thơ còn 4 bài.