Phan Lãng 潘閬 (?-1009) tự Tiêu Dao tử 逍遙子, người Đại Danh (nay thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc). Ông từng bán thuốc ở kinh sư, được quan võ Vương Kế Ân tiến cử, vua ban cho tiến sĩ, chẳng bao lâu vì tính tình càn rỡ bị truy hồi chiếu mệnh. Sau vì việc của Vương Kế Ân, ông bị hạ ngục. Khi được thả, ông làm tham quân Trừ Châu.

Cuộc đời Phan chìm nổi phóng túng, người bấy giờ xem ông là xử sĩ. Tác phẩm có Tiêu Dao tập.

 

Tuyển tập chung