Cùng trú trai phòng nói biệt ly
Ân cần mời nhắp chén ly bôi
Lại kêu đệ tử cầm đàn tiễn
Gió thảm theo đàn khiến lệ rơi

tửu tận tình do tại