Quanh chùa nghìn vạn núi cao vời,
Gió quất tùng sam tuyết ngập trời.
Ngủ tự hoàng hôn lò đất ấm,
Có ai giống được cái ta lười?