Ngựa xe không tạm dừng lại
Tháng năm như nước trôi đi
Đời người vui chơi được mấy
Trên đường bao cuộc chia ly
Việc qua chỉ là như thế
Phù sinh chung cuộc được gì
Trước hoa có ly đầy rượu
Được thua cứ hát lên đi

tửu tận tình do tại