Thơ xong một cuốn hai mươi năm
Đêm ngày quên ngủ lẫn quên ăn
Đừng nói không bằng Tương Như phú
Ai dám cao ngâm Hán đế chăng

tửu tận tình do tại