Mắt tạm sạch đến Tiền Đường lần nữa
Cưỡi lừa gầy ngắm nguyệt lại xuôi nam
Thương nhiều lắm nước Hồ Tây một mảnh
Không thả câu hết kiếp để được nhàn

tửu tận tình do tại