23.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Khuyến (273 bài thơ)
- Tản Đà (335 bài thơ)
- Trần Tế Xương (169 bài thơ)
- Phan Bội Châu (228 bài thơ)
- Phan Chu Trinh (64 bài thơ)
Tạo ngày 20/02/2019 21:57 bởi tôn tiền tử
Bến Tre nữ sĩ 𡍣椥女士 chưa rõ tên thật cũng như thân thế, có một bài thơ được chép trong thi tập của Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hiệu Hà Trì với chú thích: “Niên hiệu Bảo Đại năm Nhâm Ngọ (1942) mùa xuân, có một nữ sĩ ở Bến Tre chơi xuân đến nhà Ngô Lê Tố tự Hồi Chi ở Đề Gi, Phù Cát, lúc từ biệt làm thơ này tặng Tố”.