1. An Quán tảo xuân kỳ 1
  4
 2. An Quán tảo xuân kỳ 2
  4
 3. Ẩm tửu đắc chư hữu giai tác tức phục tẩu bút thư thị
  5
 4. Bạc mộ
  6
 5. Bạc mộ tư gia
  5
 6. Bạc vãn tuý quy
  5
 7. Bạc xuân giản Nguyễn Chính Tự
  4
 8. Ban Siêu đầu bút
  3
 9. Bảo Xuyên Lê ông kiến hoạ dư thi, nhân ký bách nhãn lê, phụng thứ lai vận
  3
 10. Bảo Xuyên ông nhục kiến thứ hoạ, tẩu bút thù chi
  3
 11. Bân phong đồ
  3
 12. Bất tri thuỳ thị Trích Tiên tài
  2
 13. Bệnh trung (Vị tử tàn hình nhất hủ nho)
  3
 14. Bệnh trung (Xuân lai tâm lực lưỡng kham tăng)
  7
 15. Bệnh trung hữu hữu trung chiêu ẩm tịch thượng tác
  4
 16. Biệt Phạm Đôn Nhân lang trung
  4
 17. Biệt Phạm lang trung
  3
 18. Bồn lan hoạ Di Xuân thứ vận
  3
 19. Bồn liên thi đáp Di Xuân thứ vận
  3
 20. Bồng Doanh đô xứng liệt tiên du
  2
 21. Cái tử
  5
 22. Cảm phú
  5
 23. Cấm sở cảm sự, túng bút ngẫu thư
  4
 24. Cấm sở cửu nguyệt trình chư hữu nhân
  4
 25. Châu Long tự ức biệt kỳ 1
  3
 26. Châu Long tự ức biệt kỳ 2
  3
 27. Chí gia
  3
 28. Chí nhật đồng Chí Đình tiểu ẩm, tẩu bút thứ vận
  3
 29. Chiết hạm tinh trực thần
  3
 30. Chiêu Quân
  4
 31. Chính nguyệt nhị thập nhất nhật di tống Thừa Thiên ngục toả cấm
  2
 32. Chinh nhân phụ
  3
 33. Chính tại thuận dân tâm
  3
 34. Chu hành há Thanh Khê nhân cố nhân ký biệt tòng du chư đệ tử
  3
 35. Chu hành nhập Hưng Yên
  3
 36. Chu trung đối nguyệt
  3
 37. Chu trung hiểu vọng phụng trình đồng chu chư quân tử
  4
 38. Chung dạ độc muộn
  3
 39. Chúng tiên đồng nhật vịnh nghê thường
  3
 40. Cúc ký bán khai, văn hữu súc mai hoa điểu giả, dĩ thi sách chi
  3
 41. Cửu nguyệt sơ thất nhật dĩ trường sự hạ Trấn Phủ ngục
  3
 42. Cửu nhật chiêu khách
  4
 43. Cửu nhật hoạ Di Xuân kiến ký thứ vận
  4
 44. Cửu toạ
  3
 45. Dạ bán nạp lương đồng Trần Ngộ Hiên, Lê Trực Hiên
  3
 46. Dạ du Bối Am động, tuý hậu chấp chúc đề bích
  5
 47. Dạ quan Thanh nhân diễn kịch trường
  5
 48. Dạ thoại thị Phan Hành Phủ
  4
 49. Dạ túc Triệu Châu kiều
  3
 50. Di đĩnh nhập Dũng Cảng
  4
 51. Di ngụ Diên Phúc tự
  4
 52. Di ngụ hí tác
  3
 53. Di Xuân dĩ bồn liên vị thu phong sở tồi hữu thi kiến ký nhân thứ kỳ vận ca dĩ hoạ chi
  3
 54. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 1
  3
 55. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 2
  3
 56. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 3
  3
 57. Du Đằng giang dữ hữu nhân đăng Kim Chung tự, tuý hậu lưu đề
  5
 58. Du Hội An phùng Vị thành ca giả
  4
 59. Du mỗ cố trạch dạ thính đàn tranh
  5
 60. Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 1
  5
 61. Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 2
  6
 62. Du Phù Đổng thiên vương miếu hữu cảm nhi đề
  5
 63. Du Quan thị viên cư khán cúc
  4
 64. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 1
  3
 65. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 2
  3
 66. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 3
  3
 67. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 4
  3
 68. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 5
  5
 69. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 6
  3
 70. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 7
  4
 71. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 8
  3
 72. Du Tiên Lữ động văn nhân đàm Thái Nguyên sơn thuỷ chi thắng, tuý hậu thành ngâm
  3
 73. Du vân
  3
 74. Dục Bàn Thạch kính
  3
 75. Dữ gia nhân tác biệt thị dạ dư bệnh chuyển phát
  5
 76. Dữ Hoàng Liên Phương ngữ cập hải ngoại sự, triếp hữu sở cảm, tẩu bút dư chi
  4
 77. Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 1
  4
 78. Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 2
  4
 79. Dữ thi hữu Phan Long Trân du Côn Sơn nhân tác Côn Sơn hành vân
  2
 80. Dương phụ hành
  10
 81. Đại cảnh môn ngoại diểu vọng trình đồng du giả
  4
 82. Đại hàn kỳ 1
  3
 83. Đại hàn kỳ 2
  3
 84. Đại nhân ký viễn - Phú đắc “Doanh doanh lâu thượng nữ”
  3
 85. Đại vũ kỳ 1
  4
 86. Đại vũ kỳ 2
  4
 87. Đào hoa nguyên lý nhân gia
  3
 88. Đạo phùng ngã phu
  5
 89. Đáp Trần Ngộ Hiên
  4
 90. Đắc bổ hàn lâm sung biên tập vận học hỉ nhi thành phú
  3
 91. Đắc gia thư, thị nhật tác
  4
 92. Đắc Hà thành cố nhân thư thoại cập gia tình kiêm vấn cận tác
  5
 93. Đằng Châu ca giả Phú Nhi ký hữu sở dư, thư dĩ tặng chi
  5
 94. Đăng Hải Vân quan
  3
 95. Đăng Hoành Sơn
  5
 96. Đăng Khán Sơn hữu hoài
  5
 97. Đăng Long thành lãm thắng hữu cảm
  4
 98. Đặng ngự sử trạch phùng Diệp Di Xuân cộng túc
  3
 99. Đằng tiên ca
  3
 100. Đằng Vương các tự
  3
 101. Đề Đức Khê Tử u cư thứ Nguyễn Tuần Phủ tiến sĩ vận
  3
 102. Để gia
  6
 103. Để ngụ bệnh trung giản chư hữu
  3
 104. Đề Phụng Tá sứ quân hoạ lý đồ
  3
 105. Đề sát viện Bùi công “Yên Đài anh ngữ” khúc hậu
  3
 106. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 01
  3
 107. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 02
  3
 108. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 03
  3
 109. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 04
  3
 110. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 05
  3
 111. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 06
  3
 112. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 07
  3
 113. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 08
  2
 114. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 09
  3
 115. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 10
  3
 116. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 11
  3
 117. Đề Trấn Vũ miếu
  5
 118. Đề Trấn Vũ quán thạch bi
  3
 119. Đoan dương
  3
 120. Đoan ngọ
  3
 121. Đoàn Tính bình nhân lai uỷ vấn, tẩu bút đáp tặng
  3
 122. Đoàn Tính lâm hành bả tửu vi biệt, tẩu bút dữ chi
  4
 123. Độ Chế giang
  3
 124. Độ My Luân giang bạc mộ tương để Hoành Sơn hạ
  3
 125. Độc dạ (Nhật nhật duy sầu thử)
  3
 126. Độc dạ (Thành thị huyên ty địa)
  5
 127. Độc dạ cảm hoài
  4
 128. Độc dạ khiển hoài
  6
 129. Độc dạ thư hoài
  3
 130. Độc thi
  3
 131. Đối cúc Chuyết Hiên trạch đồng chư hữu phú
  3
 132. Đối vũ kỳ 1
  6
 133. Đối vũ kỳ 2
  4
 134. Đồng Bùi nhị công tử tôn thất Minh Trọng phiếm chu Đà môn mộ yết đãi nguyệt
  3
 135. Đồng Bùi nhị Minh Trọng Trà giang dạ bạc
  3
 136. Đồng Chí Đình, Minh Trọng phiếm chu du Ngũ Hành Sơn hoạ Minh Trọng thứ vận
  3
 137. Đồng Chuyết Hiên ẩm đại tuý hoa hạ mạo vũ nhi quy
  3
 138. Đồng chư hữu đăng Trấn Vũ tự chung lâu
  6
 139. Đồng Minh Trọng du Tích Sơn tự đề bích
  5
 140. Đông Pha Xích Bích du
  3
 141. Đồng Phạm Thúc Minh du Vạn An toại đăng Nam Tào sơn tự
  4
 142. Đông Tác Tuần Phủ tịch thượng ẩm
  4
 143. Đồng tử mục đường lang
  4
 144. Đông Vũ ngâm
  3
 145. Giản Nguyễn Phương Đình kỳ 1
  3
 146. Giản Nguyễn Phương Đình kỳ 2
  3
 147. Giang thượng tình vân tạp vũ vân
  2
 148. Giang thượng vọng Vệ Linh sơn
  3
 149. Hạ Châu tạp thi
  4
 150. Hạ dạ vấn bốc đồng Hành Phủ
  3
 151. Há Liêu Thành ngoại tức sự
  3
 152. Hàn dạ ngâm
  4
 153. Hàn dạ tức sự
  4
 154. Hàn vũ sảo tức dạ ngẫu kiến nguyệt hoạ Phương Đình
  3
 155. Hào thượng quan ngư
  3
 156. Hí tặng Phan sinh
  4
 157. Hiểu biệt phục hoạ Phương Đình thứ vận
  3
 158. Hiểu lũng quán phu
  4
 159. Hiểu quá Hương giang
  5
 160. Hoạ Lục Phóng Ông chính nguyệt ngũ nhật xuất du
  3
 161. Hoạ tham tán đại thần “Hành dinh thưởng cúc thập vịnh” kỳ 2
  3
 162. Hoạ Thận Tư nguyên đán thí bút thứ vận
  3
 163. Hoạ Thận Tư nhật ngọ phục đắc hoà vũ thứ vận
  2
 164. Hoạ Thận Tư xuân nhật đồng chư hữu đăng Trấn Vũ quán lâu vọng hồ kiến ký thứ vận
  2
 165. Hoạ Thúc Minh lưu biệt Duẫn Trai chi tác kiêm thứ kỳ vận
  3
 166. Hoạ Uy Viễn “Thất thập tự thọ”
  4
 167. Hoành Sơn quan
  4
 168. Hoành Sơn vọng hải ca
  4
 169. Hồng Mao hoả thuyền ca
  3
 170. Huyền Không động đắc không tự
  3
 171. Hương giang tạp vịnh
  3
 172. Hữu sở tư
  3
 173. Kê dưỡng áp
  3
 174. Khách lộ cảm hoài
  3
 175. Khách trung tảo khởi
  3
 176. Khốc tử
  3
 177. Khốc vong tỷ
  3
 178. Khuê oán kỳ 1
  3
 179. Khuê oán kỳ 2
  3
 180. Khuê oán kỳ 3
  3
 181. Khuê oán kỳ 4
  3
 182. Kiến bắc nhân lai nhân thoại cố hương tiêu tức
  5
 183. Kim Khê dịch tức sự
  3
 184. Kim nhật hành
  3
 185. Kinh độc thư xứ
  3
 186. Ký hận cổ ý kỳ 1
  4
 187. Ký hận cổ ý kỳ 2
  4
 188. Ký hữu Phương Đình
  2
 189. Ký Lê Bảo Xuyên Trấn Tây quân thứ
  3
 190. Ký Lê Hy Vĩnh kỳ 1
  3
 191. Ký Lê Hy Vĩnh kỳ 2
  3
 192. Ký Nguyễn cố hữu hồi tịch
  3
 193. Lạc hoa
  6
 194. Lạc Sơn lữ trung
  5
 195. Lan vi quân tử
  3
 196. Lập xuân hậu nhất nhật tân tình
  3
 197. Long Thành lãm thắng hữu cảm
  3
 198. Lỗ Trọng Liên nghĩa bất đế Tần
  3
 199. Lục nguyệt thập ngũ dạ nguyệt hạ tác phụng ký chư cố nhân
  3
 200. Lưu biệt Hoàng Liên Phương
  3
 201. Lưu viện du nguyệt văn đắc tái phát Đà Nẵng, thị dạ đồng Vũ Hoài Phủ thống ẩm
  7
 202. Mộ kiều quy nữ
  5
 203. Mộng vong nữ
  3
 204. Nhàn vịnh
  2
 205. Nhị thập tam dạ khán nguyệt hoạ Phan Hành Phủ kỳ 1
  4
 206. Nhiệt thời tác
  2
 207. Ninh Bình đạo trung
  5
 208. Phạn xá cảm tác
  2
 209. Phế tỉnh
  3
 210. Phó Nam cung, xuất giao môn biệt chư đệ tử
  6
 211. Quá Bình Định dương phận vọng Cù Mông sơn
  4
 212. Quá Dục Thuý sơn
  9
 213. Quá Quảng Trị tỉnh
  3
 214. Quá Thiên Quang tự, thương Lê triều cố cung
  3
 215. Quan chẩn
  3
 216. Sa hành đoản ca
  5
 217. Sơ đầu
  6
 218. Tài mai
  5
 219. Thanh minh nhật cảm tác, hoạ Trần Ngộ Hiên
  3
 220. Thanh Trì phiếm chu nam hạ
  4
 221. Thập ngũ dạ đại phong
  4
 222. Thập thất dạ thừa nguyệt tẩu bút ký hữu nhân
  2
 223. Thôn cư vãn cảnh
  3
 224. Thu dạ độc toạ tức sự
  3
 225. Tiếp nội thư tín ký hàn y bút điều sổ sự
  3
 226. Tội định
  2
 227. Trà giang thu nguyệt ca
  5
 228. Trào chiết tý Phật
  4
 229. Trần Ngộ Hiên nhục hữu sở thị tẩu bút hoạ chi
  3
 230. Trệ vũ chung dạ cảm tác
  6
 231. Tự quân chi xuất hĩ
  4
 232. Tức sự
  4
 233. Tương đáo cố hương
  4
 234. Tương vũ hý tác
  4
 235. Vãn du Sài Sơn, vũ hậu đăng sơn đề bích kỳ 4
  3
 236. Vấn hà mô
  3
 237. Vị minh tiểu kệ đồng Phan sinh dạ toạ
  4
 238. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 1
  3
 239. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 2
  3
 240. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 3
  3
 241. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 4
  3
 242. Viên trung thảo
  4
 243. Vịnh cù dục
  5
 244. Vịnh Hạng Vũ đầu
  3
 245. Vịnh Hưng Đạo Vương
  2
 246. Vịnh Tản Viên sơn
  3
 247. Vịnh Thanh Hoá miêu tử sơn
  4
 248. Vọng Phu thạch
  4
 249. Vô đề
  4
 250. Xuân dạ độc thư
  4
 251. Xuất tái
  3