1. An Quán tảo xuân kỳ 1
  4
 2. An Quán tảo xuân kỳ 2
  4
 3. Ẩm tửu đắc chư hữu giai tác tức phục tẩu bút thư thị
  5
 4. Bạc mộ
  8
 5. Bạc mộ tư gia
  6
 6. Bạc vãn tuý quy
  6
 7. Bạc xuân giản Nguyễn Chính Tự
  5
 8. Ban Siêu đầu bút
  3
 9. Bảo Xuyên Lê ông kiến hoạ dư thi, nhân ký bách nhãn lê, phụng thứ lai vận
  3
 10. Bảo Xuyên ông nhục kiến thứ hoạ, tẩu bút thù chi
  3
 11. Bân phong đồ
  3
 12. Bất tri thuỳ thị Trích Tiên tài
  2
 13. Bệnh trung (Vị tử tàn hình nhất hủ nho)
  4
 14. Bệnh trung (Xuân lai tâm lực lưỡng kham tăng)
  7
 15. Bệnh trung hữu hữu nhân chiêu ẩm tịch thượng tác
  4
 16. Biệt Phạm Đôn Nhân lang trung
  4
 17. Biệt Phạm lang trung
  3
 18. Bồn lan hoạ Di Xuân thứ vận
  3
 19. Bồn liên thi đáp Di Xuân thứ vận
  3
 20. Bồng Doanh đô xứng liệt tiên du
  2
 21. Cái tử
  5
 22. Cảm phú
  5
 23. Cấm sở cảm sự, túng bút ngẫu thư
  4
 24. Cấm sở cửu nguyệt trình chư hữu nhân
  4
 25. Châu Long tự ức biệt kỳ 1
  3
 26. Châu Long tự ức biệt kỳ 2
  3
 27. Chí gia
  3
 28. Chí nhật đồng Chí Đình tiểu ẩm, tẩu bút thứ vận
  3
 29. Chiết hạm tinh trực thần
  3
 30. Chiêu Quân
  4
 31. Chính nguyệt nhị thập nhất nhật di tống Thừa Thiên ngục toả cấm
  2
 32. Chinh nhân phụ
  4
 33. Chính tại thuận dân tâm
  3
 34. Chu hành há Thanh Khê nhân cố nhân ký biệt tòng du chư đệ tử
  3
 35. Chu hành nhập Hưng Yên
  3
 36. Chu trung đối nguyệt
  4
 37. Chu trung hiểu vọng phụng trình đồng chu chư quân tử
  4
 38. Chung dạ độc muộn
  3
 39. Chúng tiên đồng nhật vịnh nghê thường
  3
 40. Cúc ký bán khai, văn hữu súc mai hoa điểu giả, dĩ thi sách chi
  3
 41. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 1
  1
 42. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 2
  2
 43. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 3
  2
 44. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 4
  2
 45. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 5
  2
 46. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 6
  1
 47. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 7
  2
 48. Cửu nguyệt sơ thất nhật dĩ trường sự hạ Trấn Phủ ngục
  3
 49. Cửu nhật chiêu khách
  4
 50. Cửu nhật hoạ Di Xuân kiến ký thứ vận
  4
 51. Cửu toạ
  3
 52. Dạ bán nạp lương đồng Trần Ngộ Hiên, Lê Trực Hiên
  3
 53. Dạ du Bối Am động, tuý hậu chấp chúc đề bích
  5
 54. Dạ quan Thanh nhân diễn kịch trường
  5
 55. Dạ thoại thị Phan Hành Phủ
  4
 56. Dạ túc Triệu Châu kiều
  4
 57. Di đĩnh nhập Dũng Cảng
  4
 58. Di ngụ Diên Phúc tự
  4
 59. Di ngụ hí tác
  3
 60. Di Xuân dĩ bồn liên vị thu phong sở tồi hữu thi kiến ký nhân thứ kỳ vận ca dĩ hoạ chi
  3
 61. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 1
  3
 62. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 2
  3
 63. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 3
  3
 64. Du Đằng giang dữ hữu nhân đăng Kim Chung tự, tuý hậu lưu đề
  5
 65. Du Hội An phùng Vị thành ca giả
  4
 66. Du mỗ cố trạch dạ thính đàn tranh
  5
 67. Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 1
  5
 68. Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 2
  6
 69. Du Phù Đổng thiên vương miếu hữu cảm nhi đề
  5
 70. Du Quan thị viên cư khán cúc
  4
 71. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 1
  3
 72. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 2
  3
 73. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 3
  3
 74. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 4
  3
 75. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 5
  5
 76. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 6
  3
 77. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 7
  4
 78. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 8
  3
 79. Du Tây Hồ Trấn Quốc tự
  2
 80. Du Tiên Lữ động văn nhân đàm Thái Nguyên sơn thuỷ chi thắng, tuý hậu thành ngâm
  3
 81. Du vân
  5
 82. Dục Bàn Thạch kính
  4
 83. Dữ gia nhân tác biệt thị dạ dư bệnh chuyển phát
  5
 84. Dữ Hoàng Liên Phương ngữ cập hải ngoại sự, triếp hữu sở cảm, tẩu bút dư chi
  4
 85. Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 1
  4
 86. Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 2
  4
 87. Dữ thi hữu Phan Long Trân du Côn Sơn nhân tác Côn Sơn hành vân
  2
 88. Dương phụ hành
  11
 89. Đại cảnh môn ngoại diểu vọng trình đồng du giả
  4
 90. Đại hàn kỳ 1
  3
 91. Đại hàn kỳ 2
  3
 92. Đại nhân ký viễn - Phú đắc “Doanh doanh lâu thượng nữ”
  3
 93. Đại vũ kỳ 1
  4
 94. Đại vũ kỳ 2
  4
 95. Đào hoa nguyên lý nhân gia
  3
 96. Đạo phùng ngã phu
  5
 97. Đào Xuyên mộ chử
  2
 98. Đáp Trần Ngộ Hiên
  4
 99. Đắc bổ hàn lâm sung biên tập vận học hỉ nhi thành phú
  3
 100. Đắc gia thư, thị nhật tác
  4
 101. Đắc Hà thành cố nhân thư thoại cập gia tình kiêm vấn cận tác
  5
 102. Đằng Châu ca giả Phú Nhi ký hữu sở dư, thư dĩ tặng chi
  5
 103. Đăng Hải Vân quan
  3
 104. Đăng Hoành Sơn
  6
 105. Đăng Khán Sơn hữu hoài
  5
 106. Đăng Long thành lãm thắng hữu cảm
  5
 107. Đặng ngự sử trạch phùng Diệp Di Xuân cộng túc
  3
 108. Đằng tiên ca
  3
 109. Đằng Vương các tự
  3
 110. Đặng xuân mộng quán
  2
 111. Đề Đức Khê Tử u cư thứ Nguyễn Tuần Phủ tiến sĩ vận
  3
 112. Để gia
  6
 113. Để ngụ bệnh trung giản chư hữu
  3
 114. Đề Phụng Tá sứ quân hoạ lý đồ
  3
 115. Đề sát viện Bùi công “Yên Đài anh ngữ” khúc hậu
  4
 116. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 01
  3
 117. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 02
  3
 118. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 03
  3
 119. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 04
  3
 120. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 05
  3
 121. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 06
  3
 122. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 07
  3
 123. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 08
  2
 124. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 09
  3
 125. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 10
  3
 126. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 11
  3
 127. Đề Trấn Vũ miếu
  5
 128. Đề Trấn Vũ quán thạch bi
  3
 129. Đoan Công phế kiều
  2
 130. Đoan dương
  3
 131. Đoan ngọ
  3
 132. Đoàn Tính bình nhân lai uỷ vấn, tẩu bút đáp tặng
  3
 133. Đoàn Tính lâm hành bả tửu vi biệt, tẩu bút dữ chi
  4
 134. Độ Chế giang
  3
 135. Độ My Luân giang bạc mộ tương để Hoành Sơn hạ
  3
 136. Độc dạ (Nhật nhật duy sầu thử)
  3
 137. Độc dạ (Thành thị huyên ty địa)
  5
 138. Độc dạ cảm hoài
  4
 139. Độc dạ khiển hoài
  7
 140. Độc dạ thư hoài
  3
 141. Độc thi
  3
 142. Đối cúc Chuyết Hiên trạch đồng chư hữu phú
  3
 143. Đối vũ kỳ 1
  8
 144. Đối vũ kỳ 2
  4
 145. Đồng Bùi nhị công tử tôn thất Minh Trọng phiếm chu Đà môn mộ yết đãi nguyệt
  3
 146. Đồng Bùi nhị Minh Trọng Trà giang dạ bạc
  3
 147. Đồng Chí Đình, Minh Trọng phiếm chu du Ngũ Hành Sơn hoạ Minh Trọng thứ vận
  3
 148. Đồng Chuyết Hiên ẩm đại tuý hoa hạ mạo vũ nhi quy
  3
 149. Đồng chư hữu đăng Trấn Vũ tự chung lâu
  6
 150. Đồng Minh Trọng du Tích Sơn tự đề bích
  5
 151. Đông Pha Xích Bích du
  3
 152. Đồng Phạm Thúc Minh du Vạn An toại đăng Nam Tào sơn tự
  4
 153. Đông Tác Tuần Phủ tịch thượng ẩm
  4
 154. Đồng tử mục đường lang
  4
 155. Đông Vũ ngâm
  3
 156. Giản Nguyễn Phương Đình kỳ 1
  3
 157. Giản Nguyễn Phương Đình kỳ 2
  3
 158. Giang điếm tuý miên
  3
 159. Giang thượng tình vân tạp vũ vân
  2
 160. Giang thượng vọng Vệ Linh sơn
  2
 161. Hạ dạ vấn bốc đồng Hành Phủ
  3
 162. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 01
  2
 163. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 02
  1
 164. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 03
  1
 165. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 04
  4
 166. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 05
  2
 167. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 06
  2
 168. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 07
  2
 169. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 08
  2
 170. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 09
  2
 171. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 10
  3
 172. Há Liêu Thành ngoại tức sự
  3
 173. Hàn dạ ngâm
  5
 174. Hàn dạ tức sự
  4
 175. Hàn vũ sảo tức dạ ngẫu kiến nguyệt hoạ Phương Đình
  3
 176. Hào thượng quan ngư
  3
 177. Hí tặng Phan sinh
  4
 178. Hiểu biệt phục hoạ Phương Đình thứ vận
  3
 179. Hiểu lũng quán phu
  5
 180. Hiểu nhập Quảng Trị giới
  1
 181. Hiểu quá Hương giang
  5
 182. Hoạ Lục Phóng Ông chính nguyệt ngũ nhật xuất du
  3
 183. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 01
  2
 184. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 02
  2
 185. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 03
  1
 186. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 04
  2
 187. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 05
  2
 188. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 06
  2
 189. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 07
  2
 190. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 08
  2
 191. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 09
  2
 192. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 10
  1
 193. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh kỳ 02
  5
 194. Hoạ Thận Tư nguyên đán thí bút thứ vận
  3
 195. Hoạ Thận Tư nhật ngọ phục đắc hoà vũ thứ vận
  2
 196. Hoạ Thận Tư xuân nhật đồng chư hữu đăng Trấn Vũ quán lâu vọng hồ kiến ký thứ vận
  2
 197. Hoạ Thúc Minh lưu biệt Duẫn Trai chi tác kiêm thứ kỳ vận
  3
 198. Hoạ Uy Viễn “Thất thập tự thọ”
  5
 199. Hoành Sơn quan
  4
 200. Hoành Sơn vọng hải ca
  4
 201. Hồng Mao hoả thuyền ca
  3
 202. Huyền Không động đắc không tự
  3
 203. Hương giang tạp vịnh
  3
 204. Hữu sở tư
  3
 205. Kê dưỡng áp
  3
 206. Khách lộ cảm hoài
  4
 207. Khách trung tảo khởi
  3
 208. Khốc tử
  3
 209. Khốc vong tỷ
  3
 210. Khúc đê dạ liệp
  2
 211. Khuê oán kỳ 1
  3
 212. Khuê oán kỳ 2
  3
 213. Khuê oán kỳ 3
  3
 214. Khuê oán kỳ 4
  4
 215. Kiến bắc nhân lai nhân thoại cố hương tiêu tức
  5
 216. Kim Khê dịch tức sự
  3
 217. Kim nhật hành
  3
 218. Kinh độc thư xứ
  3
 219. Ký cố nhân Tuy Hoà tri huyện Đỗ Tự Phủ
  1
 220. Ký hận cổ ý kỳ 1
  4
 221. Ký hận cổ ý kỳ 2
  4
 222. Ký hữu Phương Đình
  2
 223. Ký Lê Bảo Xuyên Trấn Tây quân thứ
  3
 224. Ký Lê Hy Vĩnh kỳ 1
  3
 225. Ký Lê Hy Vĩnh kỳ 2
  3
 226. Ký Nguyễn cố hữu hồi tịch
  3
 227. Lạc hoa
  7
 228. Lạc Sơn lữ trung
  5
 229. Lam giang chu trung vọng Hồng Lĩnh
  3
 230. Lan vi quân tử
  3
 231. Lập xuân hậu nhất nhật tân tình
  5
 232. Liễu Thăng thạch
  2
 233. Lỗ Trọng Liên nghĩa bất đế Tần
  3
 234. Lục nguyệt thập ngũ dạ nguyệt hạ tác phụng ký chư cố nhân
  3
 235. Lưu biệt Hoàng Liên Phương
  3
 236. Lưu viện du nguyệt văn đắc tái phát Đà Nẵng, thị dạ đồng Vũ Hoài Phủ thống ẩm
  7
 237. Lý Mật trần tình biểu
  1
 238. Man phụ hành
  2
 239. Mộ kiều quy nữ
  6
 240. Mộ xuân quá Mã thị viên lâm
  1
 241. Mộng vong nữ
  3
 242. Ngẫu thành
  2
 243. Nghĩa Quảng phố tảo phát
  2
 244. Ngũ nguyệt thập nhị nhật quan huyện thí
  2
 245. Ngụ quán tức sự
  2
 246. Nguyệt trung vịnh mạt lỵ hoa
  2
 247. Nhàn vịnh
  2
 248. Nhĩ phố tảo hồng
  2
 249. Nhị thập tam dạ khán nguyệt hoạ Phan Hành Phủ kỳ 1
  4
 250. Nhị thập tam dạ khán nguyệt hoạ Phan Hành Phủ kỳ 2
  2
 251. Nhiệt thời tác
  2
 252. Ninh Bình đạo trung
  5
 253. Phạn xá cảm tác
  2
 254. Phế tỉnh
  3
 255. Phó Nam cung, xuất giao môn biệt chư đệ tử
  6
 256. Phục tặng Phương Đình
  1
 257. Quá Bình Định dương phận vọng Cù Mông sơn
  4
 258. Quá Dục Thuý sơn
  9
 259. Quá Quảng Trị tỉnh
  3
 260. Quá Thiên Quang tự, thương Lê triều cố cung
  3
 261. Quá tướng quân mạo
  1
 262. Quan chẩn
  3
 263. Sa hành đoản ca
  7
 264. Sậu vũ
  1
 265. Sơ đầu
  8
 266. Sơn chi hiểu vịnh
  2
 267. Sơn cư tảo khởi
  2
 268. Sơn Tây thành yết Châu Phong công, thị dạ dữ Minh Trọng túc
  2
 269. Sơn thượng tiểu yết
  2
 270. Tài mai
  7
 271. Tàng Chân động, đắc chân tự
  1
 272. Tảo phát Liêu Cảng
  1
 273. Tạp hứng
  3
 274. Tạp thi kỳ 1
  1
 275. Tạp thi kỳ 2
  1
 276. Tạp thi kỳ 3
  1
 277. Tạp thi kỳ 4
  1
 278. Tạp thi kỳ 5
  1
 279. Tạp thi kỳ 6
  1
 280. Tặng Quế Sơn thiếu uý
  1
 281. Tân viên vũ hậu
  2
 282. Thanh minh nhật cảm tác, hoạ Trần Ngộ Hiên
  3
 283. Thanh Phong điếm đề bích
  1
 284. Thanh Trì phiếm chu nam hạ
  4
 285. Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 1
  2
 286. Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 2
  1
 287. Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 3
  2
 288. Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 4
  2
 289. Thập ngũ dạ đại phong
  4
 290. Thập thất dạ thừa nguyệt tẩu bút ký hữu nhân
  2
 291. Thất sơn đạo trung
  1
 292. Thôn cư vãn cảnh
  3
 293. Thu dạ độc toạ tức sự
  3
 294. Thu dạ thư hoài di quán trung chư cố nhân
  2
 295. Thuận Trạch chu hành Động Hải kỳ 1
  1
 296. Thuận Trạch chu hành Động Hải kỳ 2
  1
 297. Thử khốn hí ngoạ hà diệp thượng đồng Phan sinh kỳ 1
  2
 298. Thử khốn hí ngoạ hà diệp thượng đồng Phan sinh kỳ 2
  1
 299. Thử mẫu phong sơ
  1
 300. Thứ vận Bùi Nhị
  1
 301. Thưởng cúc kỳ 01
  1
 302. Thưởng cúc kỳ 02
  2
 303. Thưởng cúc kỳ 03
  2
 304. Thưởng cúc kỳ 04
  2
 305. Thưởng cúc kỳ 05
  2
 306. Thưởng cúc kỳ 06
  1
 307. Thưởng cúc kỳ 07
  4
 308. Thưởng cúc kỳ 08
  1
 309. Thưởng cúc kỳ 09
  2
 310. Thưởng cúc kỳ 10
  2
 311. Tiếp nội thư tín ký hàn y bút điều sổ sự
  3
 312. Tội định
  2
 313. Tống hữu nhân xuất tái
  1
 314. Trà giang thu nguyệt ca
  5
 315. Trần Ngộ Hiên nhục hữu sở thị tẩu bút hoạ chi
  3
 316. Trệ vũ chung dạ cảm tác
  6
 317. Trùng quá Vạn Liễu đình
  1
 318. Túc sơn tự
  2
 319. Tự Nhiên châu
  2
 320. Tự quân chi xuất hĩ
  6
 321. Tức sự
  4
 322. Tương đáo cố hương
  4
 323. Tương vũ hý tác
  4
 324. Vãn du Sài Sơn vũ hậu đăng sơn đầu đề bích kỳ 1
  2
 325. Vãn du Sài Sơn, vũ hậu đăng sơn đầu đề bích kỳ 4
  3
 326. Vãn quy
  2
 327. Văn địch
  2
 328. Vấn hà mô
  5
 329. Vị minh tiểu kệ đồng Phan sinh dạ toạ
  4
 330. Viên cư trị vũ
  2
 331. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 1
  3
 332. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 2
  3
 333. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 3
  3
 334. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 4
  3
 335. Viên trung thảo
  4
 336. Viễn tụ minh hà
  2
 337. Vịnh cù dục
  5
 338. Vịnh Hạng Vũ đầu
  3
 339. Vịnh Hưng Đạo Vương
  2
 340. Vịnh Tản Viên sơn
  3
 341. Vịnh Thanh Hoá miêu tử sơn
  4
 342. Vọng Giang đài, đắc đài tự
  4
 343. Vọng Hải đài, đắc đài tự
  4
 344. Vọng Phu thạch
  5
 345. Vô đề
  5
 346. Vũ hậu tẩu bút ký viên cư nhị hữu
  3
 347. Vũ Hoán Phủ tiên sinh diệc dĩ thị nhật bất phó hồ thượng chi ước hữu thi kiến thị triếp phục thứ vận
  1
 348. Vũ trung độ Linh giang
  2
 349. Vũ trung xuân thụ vạn nhân gia
  1
 350. Xuân dạ độc thư
  4
 351. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 01
  2
 352. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 02
  2
 353. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 03
  2
 354. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 04
  2
 355. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 05
  1
 356. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 06
  2
 357. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 07
  2
 358. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 08
  1
 359. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 09
  1
 360. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 10
  1
 361. Xuất tái
  3