Thức mây năm sắc bọc khu tường,
Thiên Thị sao trời khí tía vương.
Nơi chính sáu cung thường hát múa,
Ai ngời phong thái tiếp nàng Khương.

tửu tận tình do tại