Hoa đỏ lưa thưa sót mấy cành,
Đỗ quyên khắc khoải bướm ngây tình.
Xuân đi lưu luyến chi thôn vắng?
E chúa xuân còn chửa biết tin.

tửu tận tình do tại