Trăm suối, sông, hang khí ngút mây,
Tua vàng vừa tới bớt hùng ngay.
Đàn ca cảm hoá trò cung nỏ,
Bớt thói man di đã đến ngày.

tửu tận tình do tại