24/03/2023 16:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp thi kỳ 6
雜詩其六

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 17:32

 

Nguyên tác

百川溪峒瘴雲中,
黃綬初來劣彼雄。
要把絃歌化弓弩,
從今不遣慣夷風。

Phiên âm

Bách xuyên khê động chướng vân trung,
Hoàng thụ[1] sơ lai liệt bỉ hùng.
Yếu bả huyền ca hoá cung nỗ,
Tòng kim bất khiển quán di phong.

Dịch nghĩa

Trong vùng có hàng trăm sông suối, hang động, sơn lam chướng khí,
Tua vàng mới đến làm suy yếu nhũng kẻ hùng cứ ở đây.
Cần đem những tiếng đàn ca cảm hoá bọn hay dùng cung nỏ,
Từ nay không để cho quen thói người man di (hay gây chiến).

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Trăm suối, sông, hang khí ngút mây,
Tua vàng vừa tới bớt hùng ngay.
Đàn ca cảm hoá trò cung nỏ,
Bớt thói man di đã đến ngày.
[1] Tua vàng, ấn có đính tua bằng tơ vàng, vốn được ban cho cấp chỉ huy cao nhất.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Tạp thi kỳ 6