Không từ cất chén, lại hoà ca,
Lãng tử năm xưa chửa nhạt nhoà.
Ví phỏng tình xa bầu bạn hẹn,
Thơ hay quyết chẳng kém Âm Hà.

tửu tận tình do tại