Thuyền về mang vẻ sớm Liêu sơn,
Khách đến Hạ Châu những mủi lòng.
Càng thấy Liêu sơn nhìn mất hút,
Nơi nhiều mây chướng ấy dòng sông.

tửu tận tình do tại