Cuốn buồm thì dễ, dong buồm khó,
Đập nước ngàn lần vượt Thất Sơn.
Gió thổi thâu đêm, mưa đột ngột,
Sáng ra thuyền vẫn Thất Sơn - buồn!

tửu tận tình do tại