Vận lương ngàn vạn tới tây biên,
Bắt hết ven sông mọi loại thuyền.
Thương lái được phen chơi thoải mái,
Hai quân chiến sĩ đẫm sương đêm.

tửu tận tình do tại