Dựng bừa, vui đứng bên sông,
Cười nhìn lúa biếc trập trùng sóng tơ.
Trời thường gió lạnh đem mưa,
Còn nguyên cái thú ao hồ trông mây.

tửu tận tình do tại