Sân tùng người vắng cỏ xanh xanh,
Chim hót, trùng kêu vẳng đến mình.
Phúc phận ông Pha thanh quý quá,
Nhàn ngồi bên cửa Lãnh Tuyền đình.

tửu tận tình do tại