Ô Châu nào chốn sinh Trương Phụ?
Mảnh đất này đây chết Liễu Thăng.
Thác nước tung bay đá chẳng chuyển,
Ngàn thu mồ giặc chính Chi Lăng.

tửu tận tình do tại