Mây tạnh ủ tuyết nghìn núi chiều,
Nắm cương giữ bạn lại, bạn không dừng;
Chuyến đi này đường phía trước có nhiều lối rẽ,
Đi một mình một ngựa ngắm nơi nào?

tửu tận tình do tại