03/04/2023 05:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống hữu nhân xuất tái
送有人出塞

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 14:55

 

Nguyên tác

寒雲釀雪千山暮,
攬轡留君君不住。
前途此去路多岐,
匹馬孤行向何處。

Phiên âm

Hàn vân nhương tuyết thiên sơn mộ,
Lãm bí lưu quân quân bất trụ.
Tiền đồ thử khí lộ đa kỳ,
Sất mã cô hành hướng hà xứ.

Dịch nghĩa

Mây tạnh ủ tuyết nghìn núi chiều,
Nắm cương giữ bạn lại, bạn không dừng;
Chuyến đi này đường phía trước có nhiều lối rẽ,
Đi một mình một ngựa ngắm nơi nào?

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Mây tạnh ủ tuyết nghìn núi chiều,
Nắm cương giữ bạn lại, bạn không dừng;
Chuyến đi này đường phía trước có nhiều lối rẽ,
Đi một mình một ngựa ngắm nơi nào?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Tống hữu nhân xuất tái